Projekty

Tato stránka obsahuje seznam probíhajících projektů, viz “Ukončené projekty” pro ukončené projekty.

Automatizovaná podpora manuálního testování webových softwarových systémů založená na formálním modelu aplikace

Řešitel: Ing. Karel Frajták

Testování softwaru je důležitou částí jeho vývojového cyklu. Současný proces testování v sobě zahrnuje testera a elektronické dokumenty s popisem testovacích scénářů. V našem výzkumu se zaměřujeme na nový přístup k testování za použití automatického generování testovacích scénářů a vedením testera systémem na základě modelu celého systému.

Generování testovacích scénářů a testování systému na základě jeho modelu není možné bez vytvoření tohoto patřičného modelu. Zaměřujeme se tedy na zlepšení zpětné vazby z testování systému a tím pádem i eliminaci nepotřebné režie.

Obecný model pro personalizovaný web

Řešitel: Ing. Martin Balík

Adaptivní systémy uchovávají preference uživatelů a používají je k personalizaci obsahu zobrazovaného jednotlivým uživatelům. Bohužel zpracování informací v současných systémech je omezené, protože systémy pro zpracování dat nerozumí jejich významu. Tento problém je řešitelný pomocí technologií Sémantického Webu. Vyvíjíme framework pro adaptivní prostředí založený na našem teoretickém modelu pro adaptivní hypermédia s využitím ontologií.

Výzkum inovativních testovacích metod a prostředků pro zvýšení efektivity testování

Řešitel: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.

Se zvyšující se komplexitou současných webových aplikací a zvyšujícím se množstvím dat, které jsou těmito aplikacemi zpracovávány je kladen i větší důraz na spolehlivost a obecnou použitelnost těchto aplikací Tím rostou i požadavky na disciplíny testování softwaru a quality assurance tuto spolehlivost zajistit. Současný běžný způsob testování software přestává být v mnoha aspektech vyhovující a v rámci disciplíny je zapotřebí výzkumu a vývoje nových metod a efektivnějších postupů testování. V rámci výzkumu se zabýváme tématy jako automatizace revize analytické a návrhové dokumentace, zaměření testů na pokrytí skutečných požadavků zadavatele na vyvíjený software, automatizované ověřování kvality a relevance připravených testovacích scénářů, testy generované z modelu aplikace přizpůsobené reálným podmínkám stávajících projektů a související.

Webometrie

Řešitel: Ing. Radek Malinský, Ph.D.

Web 2.0 (sociální sítě, blogy, atd.) mohou sloužit jako datový zdroj pro výzkum společenských věd, protože obsahuje velké množství informací od mnoha různých uživatelů. Množství informací na webu, především díky Webu 2.0, roste velmi vysokou rychlostí a stává se sítí heterogenních dat. Informace v takové síti nejsou téměř žádným způsobem sofistikovaně využívány, a je obtížné v nich cokoli nalézt. Pro takové množství informací je nutné stanovit vhodnou metriku, která by lépe oddělovala užitečná data od neužitečných.

Cílem projektu je návrh nových metrik, které by lépe by lépe odrážely obsah jednotlivých stránek, jejích sémantický smysl a vztahy s podobnými webovými stránkami. Metriky jsou založeny na kombinaci dvou různých výzkumných oblastí: Webometrics a Sentiment Analysis. Projekt se dále zabývá návrhem vhodného citačního indexu a algoritmu pro získávání informací z indexu. Index uchovává výstup analýzy webových stránek a umožňuje rychlé a efektivní vyhledání potřebných informací v korelaci s uživatelským dotazem. Hlavním cílem projektu je návrh komplexního systému, který by zlepšil kvalitu vyhledávacích strojů na principu webometrie. To povede k lepšímu strojovému pochopení obsahu webových stránek i uživatelských dotazů, a tím k redukci irelevantních výsledků hledání na webu.

Původní webometrické techniky zlepšují vyhledávání a umožňují odhalování trendů. Na rozdíl od navrhovaného řešení neumožňují zjistit polaritu textu, jeho sémantický význam a citový stav autora k danému tématu. Webometrie poskytuje čistě kvantitativní přístup k webu, který může být rozšířen dalšími kvalitativními metodami; díky tomu je možné dále rozšířit možnosti studia daného problému. Analýza pocitů (Sentiment Analysis) by mohla být použita jako kvalitativní doplněk pro tento kvantitativní přístup. Rozšíření webometrických technik o metody Sentiment Analysis povede k získání pohledu veřejného mínění na určité téma a k lepšímu strojovému pochopení textu. Lepší pochopení obsahu webových stránek by mohlo mít významný dopad na kvalitu jejich hodnocení.

Predikce přístupu na web

Řešitel: Ing. Lenka Hapalová

Web access prediction as the part of web page prefetching belongs among the most important techniques to reduce web access latency observed by users of the Internet. Prefetching hyperlinks presented on current page is one of the most common. It have an advantage of their simplicity and easy of use. In comparison with the history based methods prefetching hyperlinks can make predictions of actions that have never been taken by the user, but are surpassed by history based models in accuracy. The principal aim of the project is to suggest, implement and test semantic web access predistion algorithm that will use semantic techniques. To be able to use the semantic techniques the semantics of the web pages will be represented by ontology that provides us not only terms and their definitions but also the relationship between the objects.

Sémantický P2P vyhledávač

Řešitel: Ing. Ilya Rudomilov

Cílem projektu je návrh a implementace inteligentního sémantického Peer-to-Peer (P2P) vyhledávacího stroje za použití multi-agentního systému v rámci open-source frameworku JADE (Java Agent Development Framework), který podporuje moderní techniku vývoje multi-agentních systémů a velmi perspektivních standardů skupiny FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents). Základní myšlenkou navrhovaného projektu je využití koncepce sémantického P2P (SP2P, popis modelů peerů pomoci jazyků OWL, který je standartem W3C ve světě sémantických meta-modelů) pro zvýšení kvality komunikace peerů mezi sebou. Koncepce propojení principu P2P a využití popisu sémantiky přenášené informace se ukazuje jako cesta pro inteligentní komunikace peerů mezi sebou. Dokazatelně se tím například snižuje výskyt tzv. účinku „bottle-neck“, což je rozšířeným problemem v aplikacích architektury client-server.

Framework pro vyšší efektivitu automatizovaného testovaní

Řešitel: Ing. Martin Filipský

Oblast automatizovaného testování webových aplikací se v současné praxi potýká s řadou problémů, které redukují oblasti jeho použití především na regresní testy, rychlé testy základní funkcionality a výkonové testování. Tyto problémy snižují potenciál automatizovaného testování především v oblasti funkčních testů jako náhrady ručního testování. Jejich řešením je možné zvýšit efektivitu a přesnost tohoto způsobu testování a tím i výslednou chybovost implementované webové aplikace. Řešení problémů uvedených výše však nemá v předchozím výzkumu dostatečnou teoretickou podporu. Hlavním cílem výzkumu je definice a ověření formální mezivrstvy mezi požadavky na automatizovaný test, testovanou aplikací a testovacími skripty pro automatické testování. Vlastnostmi této vrstvy bude otevřenost, nezávislost na platformě a její možná další rozšiřitelnost. Nad touto vrstvou budou zformulovány algoritmy a postupy pro kontrolu aktuality automatizovaných testovacích skriptů a postupy pro ověření automatizovatelnosti testování konkrétní aplikace vzhledem k daným požadavkům na automatizované testy.